Polityka prywatności - poznaj szczegóły » [ X ]

Formularz zapisu na szkolenie Motocykl Action Team - 4 sierpnia

Dane uczestnika

* pole wymagane

Dane dodatkowe

* pole wymagane

Kwota do zapłaty

399 PLN

Sposób płatności

Zaznacz zgody (* - oznacza zgodę wymaganą)

 • * Zapoznałem(am) się z postanowieniami Regulaminu wydarzenia MOTOCYKL ACTION TEAM - SZKOŁA JAZDY, i w pełni je akceptuję i zobowiązuję się DO ich przestrzegania.

 • * Oświadczam, że biorę udział w jazdach na terenie obiektu Tor Łódź, stanowiącego własność Eco Racing Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, 95–070 Aleksandrów Łódzki, ul. Wojska Polskiego 69, wpisaną DO Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000531416– dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Oświadczam, że jestem świadom zagrożeń i ryzyka związanych z moim uczestnictwem w jazdach na terenie obiektu Tor Łódź, w szczególności mam świadomość, że:
  - teren obiektu nie stanowi drogi publicznej, strefy zamieszkania ani strefy ruchu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym i przepisy tej ustawy nie mają zastosowania na terenie Toru Łódź;
  - część pojazdów dopuszczonych DO ruchu na Torze Łódź, w szczególności motocykli torowych, samochodów rajdowych, gokartów itp. nie jest zarejestrowana, nie posiada homologacji, nie podlega obowiązkowi przeprowadzana okresowych badań technicznych, a ich posiadacze nie posiadają polisy ubezpieczenia komunikacyjnego od odpowiedzialności cywilnej;
  - część osób korzystających z toru nie posiada uprawnień DO prowadzenia pojazdów po drogach publicznych (praw jazdy), a ich praktyczne umiejętności jazdy po torze nie są w żaden sposób sprawdzane;
  - właściciel Toru Łódź – Eco Racing Sp. z o.o. nie dysponuje polisą ubezpieczeniową umożliwiającą pokrycie szkód poniesionych przez osoby korzystające z Toru Łódź oraz szkód wyrządzonych przez te osoby spółce Eco Racing Sp. z o.o. lub osobom trzecim;
  - uprawianie sportów motorowych, w tym także uczestnictwo w jazdach na terenie Toru Łódź stwarza ryzyko utraty życia lub zdrowia, nawet w przypadku respektowania wszystkich zasad bezpieczeństwa i uczestniczę w takich jazdach w charakterze kierowcy lub pasażera uwzględniając TO ryzyko, które podejmuję na własną odpowiedzialność.

  Ponadto oświadczam, że:
  - uczestniczę w jazdach nie będąc pod wpływem alkoholu ani żadnych innych substancji psychoaktywnych lub mogących wpłynąć na bezpieczeństwo prowadzenia pojazdu;
  - mam ukończone 18 lat;
  - mój stan zdrowia, kondycja fizyczna i psychiczna są odpowiednie dla uczestniczenia w jazdach na terenie Toru Łódź.

  W związku z powyższym oświadczam, że nie będę występować DO Eco Racing Sp. z o.o., sponsorów, afiliowanych jednostek, jak również pracowników, członków zarządu, zleceniobiorców, przedstawicieli bądź agentów któregokolwiek z wyżej wymienionych podmiotów z jakimikolwiek roszczeniami (żądaniami) w związku z korzystaniem przeze mnie z Toru Łódź i zrzekam się prawa dochodzenia tych roszczeń. Niniejsze zrzeczenie ma charakter nieodwołalny i dotyczy w szczególności roszczeń o naprawienie wszelkich szkód majątkowych i niemajątkowych będących następstwem wypadku na Torze Łódź, w tym także roszczeń przysługujących osobom trzecim na wypadek mojej choroby albo śmierci.

  Jednocześnie uczestniczę w jazdach na Torze Łódź świadomy własnej odpowiedzialności za szkody umyślnie i nieumyślnie wyrządzone przeze mnie innym osobom korzystającym z obiektu bądź przebywających na terenie obiektu Tor Łódź lub wyrządzone spółce Eco Racing Sp. z o.o.

  Oświadczam, iż wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku, w szczególności publikowanie zdjęć filmów i wywiadów z moim udziałem na stronach internetowych organizatora i serwisach społecznościowych.

  W przypadku gdy uczestnikiem jazd jest osoba, która nie ukończyła 18 roku życia, DO udziału w jazdach wymagana jest pisemna zgoda przedstawiciela ustawowego.

 • * Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na szkolenie Motocykl Action Team - Szkoła Jazdy przez administratora, którym jest Organizator, w celu wzięcia udziału w szkoleniu i zapewnienia prawidłowego przebiegu szkolenia. Zostałem pouczony przez Organizatora, jako administratora moich w/w danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 tj.ze zm.) o tym, że moje dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją szkolenia oraz o tym, że podanie danych jest dobrowolne, a także o przysługującym mi prawie wglądu do danych i ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.