[ X ]

Kontynuując korzystanie z naszej strony internetowej (również poprzez zamknięcie tego komunikatu), wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na zasadach wskazanych w "Polityce prywatności"

Kontynuuj przeglądanie

REKLAMA

Formularz zapisu na szkolenie Motocykl Action Team Adventure - 19 października

Dane uczestnika

* pole wymagane

Dane dodatkowe

Dla motocykli o pojemności do 125 ccm

* pole wymagane

** pole wymagane w przypadku braku prawa jazdy kat. A, A2 lub A1

Kwota do zapłaty

649 PLN

Sposób płatności

Zaznacz zgody (* - oznacza zgodę wymaganą)

 • * Zapoznałem(am) się z postanowieniami Regulaminu wydarzenia MOTOCYKL ACTION TEAM - SZKOŁA JAZDY, i w pełni je akceptuję i zobowiązuję się DO ich przestrzegania.

 • * Oświadczam, że biorę udział Wydarzeniu „Motocykl Action Team - Szkoła Jazdy” (Wydarzenie), organizowanym przez Motor-Presse Polska Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu i w jazdach na terenie obiektu Tor Modlin, stanowiącego własność Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Sp. z o.o. Warszawskim Ośrodkiem Doskonalenia Techniki Jazdy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy nr KRS: 0000347178, NIP: 5242711397, REGON: 142241908– na podstawie własnej decyzji, dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Oświadczam, że jestem świadom zagrożeń i ryzyka związanych z moim uczestnictwem w Wydarzeniu i jazdach na terenie obiektu Tor Modlin, w szczególności mam świadomość, że:
  - teren obiektu nie stanowi drogi publicznej, strefy zamieszkania ani strefy ruchu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym i przepisy tej ustawy nie mają zastosowania na terenie Toru Modlin;
  - część pojazdów dopuszczonych do ruchu na Torze Modlin, w szczególności motocykli torowych, samochodów rajdowych, gokartów itp. nie jest zarejestrowana, nie posiada homologacji, nie podlega obowiązkowi przeprowadzana okresowych badań technicznych, a ich posiadacze nie posiadają polisy ubezpieczenia komunikacyjnego od odpowiedzialności cywilnej;
  - Organizator, ani właściciel Toru Modlin nie dysponuje polisą ubezpieczeniową umożliwiającą pokrycie szkód poniesionych przez osoby uczestniczące w Wydarzeniu i korzystające z Toru Modlin oraz szkód wyrządzonych przez te osoby Organizatorowi i spółce Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Sp. z o.o. lub osobom trzecim;
  - uprawianie sportów motorowych, w tym także uczestnictwo w jazdach na terenie Toru Modlin stwarza ryzyko utraty życia lub zdrowia, nawet w przypadku respektowania wszystkich zasad bezpieczeństwa i uczestniczę w takich jazdach w charakterze kierowcy lub pasażera uwzględniając to ryzyko, które podejmuję na własną odpowiedzialność.
  Ponadto oświadczam, że:
  - uczestniczę w jazdach nie będąc pod wpływem alkoholu ani żadnych innych substancji psychoaktywnych lub mogących wpłynąć na bezpieczeństwo prowadzenia pojazdu;
  - mam ukończone 18 lat;
  - mój stan zdrowia, kondycja fizyczna i psychiczna są odpowiednie dla uczestniczenia w Wydarzeniu, w tym w jazdach na terenie Toru Modlin nie są mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do mojego uczestnictwa w Wydarzeniu.
  W związku z powyższym oświadczam, że nie będę występować do Organizatora, Warszawskiego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy Sp. z o.o., sponsorów, afiliowanych jednostek, jak również pracowników, członków zarządu, Zleceniobiorców, przedstawicieli bądź agentów któregokolwiek z wyżej wymienionych podmiotów z jakimikolwiek roszczeniami (żądaniami) w związku z uczestnictwem w Wydarzeniu i korzystaniem przeze mnie z Toru Modlin i zrzekam się prawa dochodzenia tych roszczeń. Niniejsze zrzeczenie ma charakter nieodwołalny i dotyczy w szczególności roszczeń o naprawienie wszelkich szkód majątkowych i niemajątkowych będących następstwem wypadku w toku Wydarzenia , w tym na Torze Modlin, w tym także roszczeń przysługujących osobom trzecim na wypadek mojej choroby albo śmierci. Jednocześnie uczestniczę w Wydarzeniu w tym w jazdach na Torze Modlin świadomy własnej odpowiedzialności za szkody umyślnie i nieumyślnie wyrządzone przeze mnie innym osobom korzystającym z obiektu bądź przebywających na terenie obiektu Tor Modlin lub wyrządzone Organizatorowi lub spółce Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Sp. z o.o. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku, w szczególności publikowanie zdjęć filmów i wywiadów z moim udziałem na stronach internetowych organizatora i serwisach społecznościowych. W przypadku gdy uczestnikiem jazd jest osoba, która nie ukończyła 18 roku życia, do udziału w jazdach wymagana jest pisemna zgoda przedstawiciela ustawowego.

 • * Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu na szkolenie Motocykl Action Team - Szkoła Jazdy przez administratora, którym jest Organizator, w celu wzięcia udziału w szkoleniu i zapewnienia prawidłowego przebiegu szkolenia. Zostałem pouczony przez Organizatora, jako administratora moich w/w danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przetwarzane na podstawie wyrażonej przeze mnie dobrowolnie zgody, w siedzibie Administratora, lub podmiotu przetwarzającego dane na jego zlecenie, w celach związanych z realizacją szkolenia, w okresie realizacji celu , jednakże nie dłużej niż do końca okresu, w jakim Administrator zobowiązany jest do przechowywania danych na potrzeby dokumentowania jego działalności / rozliczeń podatkowych dotyczących szkolenia, w świetle obowiązujących przepisów, a także o przysługującym mi prawie dostępu do danych i ich sprostowania, prawie skargi do organu nadzorczego lub sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących mnie danych osobowych, a także o tym, że w przyszłości może mi służyć także prawo żądania usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania danych, lub prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, odpowiednio do postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., a także o tym, że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych wskazanych w formularzu zgłoszenia jako obowiązkowe lub niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie w zakresie wskazanym powyżej skutkowałoby brakiem możliwości mojego udziału w szkoleniu.

Zgody opcjonalne:

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1422 z późn. zm.) na podany adres poczty elektronicznej.

 • Wyrażam zgodę na używanie przez Organizatora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. 2014 poz. 243 z późn. zm.).

 • Zamawiam usługę newslettera Organizatora i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora wskazanego w punkcie 1) w celu świadczenia w/w usługi.

 • Zgoda niniejsza obejmuje przetwarzanie moich danych w przyszłości.

oznaczenie pola przy zgodzie oznacza zgodę na treść klauzuli .
przy czym przyjmuję do wiadomości, że wyrażona przeze mnie zgoda opcjonalna, na zakres przetwarzania wskazany powyżej, może zostać wycofana w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.