Hardcore na quadzie

Hardcorowa Gonitwa Quadowa to pierwsza taka impreza w Polsce. Zawody odbędą się juz w najbliższą sobotę 24 października.

Gonitwa to czterogodzinny wyścig po wyznaczonej trasie w niecce żwirowni. Po każdym okrążeniu zawodnik dostaje stempel i jedzie dalej. Po czterech godzinach zwycięża ten, który przejechał najwięcej okrążeń. w zawodach mogą brać udził quady sportowe i przeprawowe (oddzielna klasyfikacja), a na nich pojedyńczy zawodnicy lub zespoły (1 do 4 zawodników na jednym quadzie). Wpisowe to koszt 150 złotych od zespołu (od 1 quada). Obowiązkowym warunkiem uczestnictwa jest licencja motocross/enduro lub własne ubezpieczenie NNW.

Poniżej regulamin zawodów oraz harmonogram imprezy:

Regulamin
I Hardcorowa Gonitwa Quadowa Cross-Country
Łubienica k/Pułtuska 24 października 2009 r.
I. Organizator:
MX Przemysław Mikołajczyk, 07-200 Wyszków, ul. Radosna 3, Tel. 790 487 100, e-mail:
[email protected]
Turystyczny Klub Motorowy w Białymstoku, 15-703 Białystok, Al. Jana Pawła II 52, email:
[email protected]
II. Założenia:
I Hardcorowa Gonitwa Quadowa rozgrywana jest w formule Cross-Country i organizowana
jest w ramach działania Okręgowej Komisji Sportu Motocyklowego Polskiego Związku
Motorowego. Ma na celu klasyfikację zawodników, jak również wprowadzanie do
dyscypliny sportu motorowego amatorów dysponujących odpowiednim pojazdami,
podnoszenie umiejętności wszystkich zawodników oraz zdobywanie licencji B.
III. Zasady rozgrywania zawodów:
Wyścig typu cross-country odbywa się według załączonego harmonogramu czasowego
zawodów. Zawodnicy zaczynają wyścig ze startu współnego według następującej
procedury: na linii startu zawodnik pozostaje w stałym kontakcie z pojazdem (przy nim lub
na nim). Silniki pozostają wyłączone. Starter pokazuje kolejno tablice 15 i 5 oznaczające
ilość sekund do godziny startu. Sygnał dzwiękowy startu rozlega się w jednej z ostatnich
pięciu sekund i oznacza zezwolenie na uruchomienie silników oraz na wjazd na trasę
wyścigu. Próba urychomienia silnika przed sygnałem startowym, gdy pokazywane są
tablice przedstartowe traktowany jest jak falstart i karany procedurą „stop and go” na dwie
minuty w którymś z kolejnych okrążeń. Procedura „stop and go” sygnalizowana przez
sędziego jest czarną flagą i tablicą z numerem zawodnika. Dany zawodnik ma obowiązek
zatrzymać się przy dającym sygnał i po odczekaniu dwóch minut i uzyskaniu zgody
sędziego na bezpieczne włączenie się na trasę może kontynuować wyścig. Dwukrotna
odmowa poddania się procedurze „stop and go” łączy się z wykluczeniem zawodnika z
wyścigu. Koniec wyścigu jest sygnalizowany przez sędziego mety po upływie czasu
podanego w niniejszym regulaminie. Zawodnicy są klasyfikowani na podstawie zapisu
ilości pokonanych okrążeń trasy stosownie do kolejności przekraczania linii mety.
Klasyfikuje się tych zawodników, którzy zaliczą minimum 50% ilości zwycięzcy wyścigu i
przekroczą linię mety nie później niż 10 minut od zakończenia wyścigu. Po tym czasie
zawodnik będzie klasyfikowany w wyścigu z pominięciem ostatniego okrężenia. Zmiany
zawodników w zespołach dozwolone są jedynie w strefie napraw. Na całej trasie jest
zakazana obca pomoc oraz przeworzenie pasażerów.
IV. Nagrody:
Puchary za pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji zespołów wieloosobowych i za pierwsze
trzy miejsca w klasyfikacji zespołów jednoosobowych.
V. Osoby urzędowe:
Sędzia zawodów- Tomasz Smorczewski
Kierownik zawodów – Przemysław Mikołajczyk
Kierownik biura - Dorota Mikołajczyk
Kierownik Start–Meta – Anna Smorczewska
Kierownik trasy – Marcin Kreciński
Chronometraż - „Mikołajczyk Team”
Kierownik komisji technicznej - Jacek Moga
Lekarz zawodów - Pogotowie Ratunkowe
VI. Zgłoszenia:
Zgłoszenia, na oryginalnych drukach, muszą być złożone w biurze zawodów na 2 godziny
przed startem. Do zawodów mogą się zgłaszać zawodnicy lub zespoły. Pod pojęciem
zawodnik rozumie się zespół jednoosobowy i wszystkie zapisy dotyczące zespołów dotyczą
także zawodników. Zespół to grupa od 1 do 4 kierowców dysponyjąca jednym quadem.
Wpisowe płaci każdy z zespołów. Każdego z kierowców obowiązuje ważny wpis w
książeczce lekarskiej lub badania na miejscu. Każdego z członków zespołu obowiązuje
posiadanie ważnej licencji A lub B motocross lub enduro albo ubezpieczenie NNW na
udział w sportach exteremalnych (możliwość zawarcia na miejscu). Każdy z zespołów na
czas zawodów przyjmuje nazwę własną. W przypadku zespołów jednoosobowych lub
rodzinnych dozwolone jest posługiwanie się nazwiskiem. Na opublikowanej liście startowej
podany będzie skład osobowy zespołów.
VII. Wpisowe:
Wpisowe wynosi 150 zł za zespół (czyli od quada) i należy je wpłacić przy zgłoszeniu .
VIII. Biuro zawodów:
Biuro zawodów czynne:
- 24 października 2009 od godz. 8:00- do końca zawodów
W biurze zawodów należy przedstawić następujące dokumenty:
- dowód tożsamości
- aktualne badanie lekarskie
- odpowiednią ważną licencję / w przypadku jej nie posiadania- kartę zgłoszenia
- potwierdzenie wpłaty wpisowego
- polisę ubezpieczeniowa od NW

UWAGA:
Zawodnikom, którzy nie posiadają licencji i startują po raz pierwszy organizator zapewni
możliwość uzyskanie badania lekarskiego i wykupienie ubezpieczenia NW.
Koszt badania lekarskiego – 35,00 zł
Ubezpieczenia NW – 25,00 zł
IX. Trasa:
Długość 8000 metrów, szerokość 3-10 metrów różnorodnej nawierzchni. Fragmenty trasy
będą w częśći trasy rozdzielone dla quadów 4K i 2K. Wjazd w strefę przeznaczoną dla
innego typu quada jest karany niezaliczeniem danego okrążenia.
X. Odbiór techniczny:
Odbiory techniczne zostaną przeprowadzone zgodnie z RSM i komunikatem GKSM o godz.
8.30-10.30. Do odbioru technicznego zgłasz się cały Zespół z kaskami i obowiązkowym
wyposażeniem oraz z quadem.
XI. Odprawa:
Kierownicy ekip i zawodnicy- w biurze zawodów godz. 9:30.
XII. Strefa napraw:
Przy torze w okolicach startu znajduje się STREFA NAPRAW- miejsce wyznaczone przez
organizatora do napraw oraz uzupełniania paliwa i płynów w czasie trwania wyścigu. Na
terenie STREFY NAPRAW może przebywać tylko zawodnik biorący udział w wyścigu i
jeden jego mechanik. Uzupełnianie paliwa może się odbywać wyłącznie przy zgaszonym
silniku. Podczas serwisowania w STREFIE NAPRAW obowiązuje wyposażenie jak w pkt.
XV. W strefie napraw można dokonać wymiany kierowcy w zespole. Wymiana guada na
inny niż jest zgłoszony przez zespół jest zabroniona. Zakazuje się wymiany kierowców
między zespołami. Nie wolno opuszczać strefy napraw i wjażdżać na trasę z pasażerem,
drugim kierowcą lub kibicem.
XIII. Wyposażenie zawodnika:
Zawodnicy muszą być wyposażeni zgodnie z RSM pkt.04.65 i 04.67. Numery startowe
zostaną nadane przez organizatora wg kolejności zgłoszeń. Numery na tablicy startowe oraz
tło przewidzianym w RSM. Ogumienie dowolne- motocrossowe lub enduro. Obowiązuje
kask z aktualną homologacją.
XIV. Klasy biorące udział w zawodach:
· Quad 2K
· Quad 4K
XV. Start:
Zawodnicy są zobowiązani do stawienia się na miejsca startowe 10 minut przed startem i
wyłączyć silnik. Kolejność startu wg założeń harmonogramu czasowego. Start odbywać się
będzie według następującej procedury: zawodnicy na linii startowej znajdują się w stałym
kontakce z pojazdem (na lub przy pojeździe). Silniki są wyłączone. Starter pokazuje kolejno
tablice 15 i 5 (oznaczające ilość sekund do godziny startu). W jednej z ostatnich 5 sekund
rozlega się sygnał dźwiękowy dający zezwolenie na uruchomienie silnika i wyjazd na trasę
wyścigu. Próba uruchomienia silnika przed sygnałem dźwiękowym gdzy pokazywane są
tablice przedstartowe jest traktowana jak falstart i karana procedurą „stop and go” w jednym
z kolejnych okrążeń. Procedura „stop and go” polega na zatrzymaniu zawodnika flagą
czarną i tablicą z numerem startowym karanego na dwie minuty. Po odbyciu kary zawodnik
kontynuuje wyścig.
Start do biegu wg załączonego harmonogramu czasowego wyścigów.
Czas trwania poszczególnych biegów:
· Quad 4K – 240 minut
· Quad 2K – 240 minut
XVI. Udział zawodników zagranicznych:
Dopuszcza się udział zawodników zagranicznych. Zawodnicy zagraniczni zgłoszeni do
zawodów muszą przedstawić licencję FIM, UEM lub wkładkę A lub B swojej federacji i
zezwolenie wydane przez macierzystą federację (FMN).
XVII. Wyniki:
Nieoficjalne- 30 minut po biegu.
Oficjalne- 30 min po ogłoszeniu wyników nieoficjalnych .
XVIII. Protesty:
Zgłoszenie protestów zgodnie z RMS pkt. 11.6 Kaucja za wniesienie protestu stanowi
dwukrotną wartość wpisowego zawodnika. Jeśli protest będzie uznany kaucja zostaje
zwrócona. W przypadku odrzucenia protestu kaucja staje się własnością organizatora.
XIX. Ubezpieczenia:
Zawody są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej. Zawodnicy od NNW muszą być
ubezpieczeni we własnym zakresie. Osoby niepełnoletnie – zgoda rodziców lub opiekuna.
Organizator nie odpowiada za ewentualne straty i szkody w stosunku do zawodników i ich
sprzętu jak i szkody spowodowane bezpośrednio w stosunku do osób trzecich i ich mienia.
XX. Postanowienia końcowe:
We wszystkich sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminie zastosowanie mają
przepisy RSM oraz komunikaty GKSM.
Kierownik zawodów – Przemysław Mikołajczyk
Zatwierdzono przez ZO PZM Białystok 09.10.2009
Zobacz również:
REKLAMA