Straż miejska będzie karać mandatami za jazdę buspasem. Petycja w Sejmie

Czy strażnicy miejscy będą karać mandatami za nieuprawnioną jazdę buspasami? Jeśli petycja, która oczekuje w Sejmie zyska przychylność posłów, taki przepis może wejść w życie.

straż miejska Wroclaw.pl

Autorem petycji jest Railway Business Forum (RBF), organizacja związana z rozwojem transportu kolejowego. Dlaczego akurat ta organizacja postanowiła zająć się buspasami? Na jej stronie internetowej można znaleźć informację, że misją RBF jest walka o zrównoważony rozwój transportu w Polsce – zapewne dlatego.

Autorzy petycji dostrzegają konieczność skutecznej egzekucji prawa do poruszania się po wydzielonych pasach dla autobusów. W obecnym stanie prawnym mandaty i punkty karne dla kierowców poruszających się bezprawnie po buspasach może wystawiać tylko policja, która zwyczajnie nie ma czasu by pilnować tak błahych spraw.

Sygnatariusze petycji proponują, by uprawnienia w zakresie karania mandatami i punktami karnymi za bezprawne korzystanie z buspasów nadać również strażom miejskim i gminnym. Jak wynika z argumentów RBF, skuteczna egzekucja kar zmusi kierowców do jazdy zgodnej z przepisami, a w konsekwencji ograniczy indywidualny ruch samochodowy na rzecz transportu publicznego.

Autorzy petycji chcieliby również, aby strażnicy mogli nakładać mandaty i punkty karne na podstawie zapisów nagrań kamer wchodzących w skład gminnego monitoringu, gdyż, jak czytamy w petycji, ma to bezpośredni związek z zachowaniem porządku publicznego.

Jeśli proponowana zmiana wejdzie w życie, z całą pewnością dotknie także motocyklistów. Wprawdzie w wielu miastach mamy prawo poruszać się po pasach dla autobusów, ale nie po wszystkich tak jest na przykład w Warszawie, ale także we Wrocławiu, gdzie większość buspasów, ze względu na lokalizację na torowiskach, jest dla kierowców jednośladów zamknięta.

REKLAMA

REKLAMA

Przeczytaj także: straż miejska bez fotoradarów

RBF proponuje, by nowelizacją zmienić art. 129b ustawy – Prawo o ruchu drogowym, poprzez dodanie następujących nowych punktów i podpunktów:

Art. 129b.

1. Kontrola ruchu drogowego w gminach lub miastach, które utworzyły straż gminną (miejską) może być wykonywana przez strażników gminnych (miejskich).

2. Strażnicy gminni (miejscy) są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec:

1) kierującego pojazdem niestosującego się do zakazu ruchu w obu kierunkach, określonego odpowiednim znakiem drogowym;

2) uczestnika ruchu naruszającego przepisy o: a) zatrzymaniu lub postoju pojazdów, b) ruchu motorowerów, rowerów, wózków rowerowych, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe wierzchem lub pędzeniu zwierząt, c) ruchu pieszych, d) ograniczeniu ruchu w strefie czystego transportu, określonej w uchwale rady gminy, wydanej na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, 1495, 1527 i 1716), e) nacisku osi.

Proponowany zapis: „3) kierującego pojazdem nieuprawnionym do poruszania się po wyznaczonym przez zarządcę drogi pasie ruchu dla autobusów określonym odpowiednim znakiem drogowym.

3. W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w zakresie, o którym mowa w ust. 2, strażnicy gminni (miejscy) są upoważnieni do:

1) zatrzymania pojazdu lub jadącego wierzchem;

2) sprawdzania dokumentów, o których mowa w art. 38, oraz weryfikacji danych o: a) pojeździe, w tym danych o dokumentach pojazdu, w centralnej ewidencji pojazdów, b) kierującym pojazdem w centralnej ewidencji kierowców;

3) (uchylony)

4) legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń, co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu;

5) wydawania poleceń: a) osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą ruch drogowy lub zagrażającą jego bezpieczeństwu, b) kontrolowanemu uczestnikowi ruchu – co do sposobu jego zachowania;

6) sprawdzenia wykonania obowiązków określonych w art. 78 ust. 2;

7) żądania od właściciela lub posiadacza pojazdu wskazania komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie.

Proponowany zapis: „8) wykorzystania nagrań monitoringu wizyjnego w celu stwierdzenia wykroczenia przez kierującego pojazdem nieuprawnionym do poruszania się po pasie ruchu dla autobusów”.

Alternatywny zapis: „8) ujawniania za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych naruszeń przepisów ruchu drogowego w postaci poruszania się po pasach ruchu dla autobusów”.

8) ustalenia tożsamości kierującego pojazdem na podstawie danych z Rejestru Dowodów Osobistych;

9) sprawdzenia nacisku osi pojazdu znajdującego się na drodze;

10) używania przyrządów kontrolnych lub pomiarowych służących do określania nacisku osi pojazdu;

11) uniemożliwiania jazdy pojazdem przekraczającym dopuszczalny nacisk osi.

3a.W celu dokonania sprawdzenia nacisku osi pojazdu strażnicy gminni (miejscy), mający prawo jazdy odpowiedniej kategorii, mogą kierować tym pojazdem.

4. (uchylony).

Straż miejska i gminna utraciła prawo do karania kierowców za wykroczenia związane z przekroczeniem prędkości 1 stycznia 2016 roku. Jednym z powodów odebrania tej formacji uprawnień, były stwierdzone przypadki samowolnego przestawiania fotoradarów w miejsca korzystniejsze pod względem finansowym.

Zobacz również:
Gierkówka, czyli zbudowana jeszcze w latach 70. dwupasmowa droga ze Śląska do Warszawy, przechodzi do historii. Dziś, 13 sierpnia zostanie oddany do użytku ostatni odcinek nowobudowanej autostrady A1.
ZOBACZ WIĘCEJ

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA